Particulieren

Vanaf 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht. Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling, levert tijdelijk extra voordeel op in de inkomstenbelasting.

Het Carré Fonds is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan het Oscar Carré Fonds aftrekbaar zijn en dat de nieuwe Geefwet die is ingegaan vanaf 1 januari 2012 ook voor giften aan het Carré Fonds geldt. U mag uw gift aan het Oscar Carré Fonds met een multiplier van 25 % verhogen.

Nieuwe Geefwet

U mag uw gift aan het Carré Fonds met een multiplier van 25 % verhogen. De belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken. Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5.000 per jaar. Er geldt dus een plafond: u kunt in totaal maximaal € 1.250 per jaar extra in aftrek brengen. Indien u meer dan € 5.000 per jaar aan culturele instellingen schenkt, dan is ook dit extra bedrag nog steeds aftrekbaar, maar dan zonder multiplier.

Voorbeeld: Stel, u schenkt € 1.000 per jaar. Dit bedrag mag u verhogen tot 125 % (de multiplier), is € 1.250 en tevens uw aftrekpost. Bij het toptarief van 52 % krijgt u van elke € 1.000 dus € 650 van de fiscus terug. Een gift van € 1.000 kost u € 350 (€ 480 zonder multiplier). U kunt er dus voor kiezen het extra fiscale voordeel van € 250 (= netto € 130) aan de cultuur te schenken, zonder dat het u iets extra’s kost. Voor andere tariefgroepen geldt eenzelfde soort berekening. Het netto fiscale voordeel bedraagt bij het 42 % tarief € 100 en bij het 33 % tarief € 75.

Eenmalig of periodiek

Uw eenmalige schenking kunt u slechts beperkt aftrekken van uw inkomstenbelasting, een periodieke schenking over een periode van minimaal vijf jaar is daarentegen geheel aftrekbaar. Wilt u optimaal van de Geefwet en de multiplier gebruikmaken, dan adviseren wij u dan ook in 2012 een periodieke schenking voor vijf jaar of meer af te spreken met het Oscar Carré Fonds.

Eenmalig

Een eenmalige schenking aan het Carré Fonds kunt u fiscaal aftrekken vanaf een drempel van 1% van het zogeheten verzamelinkomen (het gezamenlijke    box 1, 2 en 3 inkomen). De drempel bedraagt minimaal € 60. De maximumaftrek bedraagt 10% van het verzamelinkomen. Voorbeeld: Bij een verzamelinkomen van € 25.000 is de drempel € 250 en is € 2500 het maximum aftrekbare bedrag. Indien men € 2500 schenkt is (€ 2500 minus € 250 =) € 2250 aftrekbaar. Wanneer men 11% (€ 2750) schenkt is € 2500 aftrekbaar.

Periodiek

Een periodieke schenking is een jaarlijks gelijke schenking voor minimaal vijf jaar, vastgelegd bij de notaris. De jaarlijkse gift is integraal aftrekbaar van uw inkomen. Afhankelijk van uw inkomen krijgt u maximaal 52% van de schenking terug, indien u voldoende box 1 inkomen heeft. Indien het box 1 inkomen lager is dan de schenking, dan kan het box 1 inkomen niet negatief worden. Het in box 1 niet benutte deel van de aftrek gaat dan naar box 3. Wanneer ook het box 3 inkomen nog niet toereikend is voor aftrek van het restant, dan vindt aftrek van het restant plaats in box 2.

Legaten

Als u Koninklijk Theater Carré een warm hart toedraagt, en bij wil dragen aan het behoud van Carré voor volgende generaties, kunt u er ook voor kiezen het Carré Fonds in uw testament te laten opnemen. Een legaat houdt in dat u een bepaald bedrag in geld of een goed (zoals een huis of een stuk grond, een aandelenportefeuille of een waardevol schilderij) nalaat aan een instelling. In uw testament kunt u precies omschrijven welk deel van uw erfenis voor welke culturele instelling bestemd is.

Fondsen op naam

U kunt er ook voor kiezen om een Fonds op naam op te richten onder het Oscar Carré Fonds. U mag als oprichter de naam van het fonds bedenken en de bestemming van het fonds aangeven. Een Fonds op naam is geen afzonderlijke rechtspersoon, maar vormt een apart geadministreerd en zichtbaar vermogen binnen het Carré Fonds. Het Carré Fonds zorgt ervoor dat het geld besteed wordt aan het specifieke doel en draagt zorg voor de administratieve afhandeling. Zo profiteert u als oprichter van een Fonds op naam van de kennis en ervaring van het Carré Fonds, zonder zorgen over organisatorische en administratieve zaken. Een Fonds op naam kan zowel bij leven, eventueel in de vorm van een periodieke schenking, als bij testament bepaald worden. Voor de oprichting van een fonds op naam is een notariële akte verplicht. Een Fonds op naam dat wordt aangevuld in de vorm van een periodieke schenking is fiscaal het meest aantrekkelijk, omdat u dan een volledige aftrek van inkomen geniet.

Endowment fonds

Het Carré Fonds richt tevens een endowment fonds op voor een meer structureel karakter van de ondersteuning van Carré. In het endowment fonds wordt een vast kapitaal opgebouwd, waarbij de rendementen kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van de drie thema's theaterinnovaties & monument, educatie en producties. Aan het endowment fonds kunt u als particulier ook op andere manieren financieel bijdragen; door middel van het tijdelijk ter beschikking stellen van vermogen, een renteloze of laagrentende lening, een combinatie van een lening met zakelijke rente en periodieke gift, of de overdracht van bloot eigendom met voorbehoud vruchtgebruik en periodieke gift.

Het toepassen van één van deze mogelijkheden om het Carré Fonds te steunen is maatwerk en is sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie en van wat u precies voor ogen heeft. Voor meer informatie kunt u    contact opnemen met het Carré Fonds of met uw belastingadviseur.

Ook vindt u meer informatie op de website van het ANBI en de belastingdienst.